Masz pytanie? Zadzwoń: +48 604 568 367    +48 13 443 50 35
      Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Regulamin

Wybierz kategorię

Gorące promocje

Informacje

Regulamin 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem Sklepu internetowego jest spółka PPHU „Gamart” S.A z siedzibą w Jaśle (kod pocztowy: 38-200) Jasło, przy ulicy Towarowej 29. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067267. Posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.900.000 złotych opłacony w całości. Zarejestrowana pod numerem NIP 685-11-33-046 oraz REGON 370316535.

2.    Sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.    Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie i stanowi integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4.    Klientem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

a.    Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b.    Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5.    Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

6.    Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia fakturę VAT.

§ 2

Zawarcie umowy

1.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.    Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, a w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

3.    Zamówienia są przyjmowane wyłącznie poprzez stronę internetową www.sklep.gamart.pl

4.    Zamówienia można składać w następujący sposób:

a.    poprzez elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu;

b.    pocztą elektroniczną na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;

5.    Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

6.    Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta, jak również odbiorcy towaru.

7.    Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

8.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie w odnośnik potwierdzający zamówienie umieszczony w wiadomości przysłanej Klientowi przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Płatności

1.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a.    za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru;

b.    przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i przesyła go na adres wskazany przez Klienta niezwłocznie po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowym Sklepu, wskazany w wiadomości przesłanej do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

3.    Klient jest obciążany kosztami dostawy. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.

4.    Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 4

Wysyłka towaru

1.    Zamówiony towar:

a.    Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

b.    po wcześniejszym uzgodnieniu Klient może odebrać w wybranym składzie spółki PPHU „Gamart” S.A.

2.    Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

3.    Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki.

4.    Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. To znaczy po upływie najdłuższego z okresów podanych dla zamawianych towarów.

5.    Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach internetowych, Sklep skontaktuje się z klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą wolę realizacji zamówienia.

6.    W przypadku płatności przelewem termin otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

1.    Na podstawie Ustawy, z dnia 30 maja 2014r., o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 683) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2.    Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległości w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.    Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

4.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.    Informację o odstąpieniu od umowy należy wysłać na piśmie, na adres Sklepu: PPHU „Gamart” S.A., ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło.

7.    Pisemna informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość powinna zawierać następujące elementy: wskazanie adresata, oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, wskazanie zakupionych rzeczy, datę odbioru rzeczy, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, podpis Konsumenta, Datę.

8.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. zainstalowane w budynku).

§ 6

Reklamacje

1.    Każdy towar zakupiony przez Klienta w Sklepie jest objęty rękojmią. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

2.    Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4.    Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5.    W przypadku wystąpienia wady fizycznej Klient może zawiadomić Sklep o wadzie podając jej opis oraz wskazać oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.    Pisemne powiadomienie o wadzie zakupionego towaru wraz z żądaniem należy wysłać na adres Sklepu: PPHU „Gamart” S.A., ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło.

7.    W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.    Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o wadzie oraz żądaniach Klienta.

9.    Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, to znaczy, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 7

Gwarancja

W przypadku produktów objętych gwarancją producenta, postępowanie reklamacyjne odbywa się w oparciu o szczegółowy zakres gwarancji wskazany w dołączonym do zakupionego towaru dokumencie gwarancji.

§ 8

Ochrona własności intelektualnej właściciela Sklepu

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.

§ 9

Wejście w życia i zmiany Regulaminu

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.    Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. 

 


Kontynuuj Zakupy
Masz pytania
PPHU "GAMART" S.A.,
38-200 Jasło ul. Towarowa 29
Zadzwoń do nas
+48 604 568 367
+48 13 443 50 35

email: sklep@gamart.pl

Copyright 2018 GAMART All rights reseves. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie stron www - iPolska.com.pl